دختــــــــــــــــــــــــــــــــــران

نظر یــــــــادتون نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــره!!!!

[ جمعه چهاردهم مرداد ۱۳۹۰ ] [ 21:36 ] [ سحر ] [ ]

لطفا

درباره ی سایت رو بخونید بعد نظر بدید.

با تشکر[ پنجشنبه سیزدهم مرداد ۱۳۹۰ ] [ 0:52 ] [ سحر ] [ ]

زندگی....

وقتی پرنده زنده است مورچه ها را ميخورد؛

و وقتی ميميرد مورچه ها او را!

زمانه و شرايط در هر لحظه ميتواند تغيير كند در زندگی...

هيچكس را تحقير يا آزار نكنيم...

شايد"امروز" قدرتمند باشيم اما يادمان باشد:

"زمان" از ما قدرتمندتر است!

يک درخت ميليونها چوب كبريت را ميسازد اما وقتی زمانش برسد؛

فقط يک چوب كبريت برای سوزاندن ميليونها درخت،كافيست!

"پس،

خوب باشيم؛

و

خوبی كنيم"

[ دوشنبه بیست و چهارم آذر ۱۳۹۳ ] [ 14:18 ] [ سحر ] [ ]

ﺑﺎﺯﯼ ﺯﻧﺪﮔﯽ

ﺩﺭ ﺑﺎﺯﯼ ﺯﻧﺪﮔﯽ،

 

ﯾﺎﺩ ﻣﯿﮕﯿﺮﯼ،ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﺣﺮﻓﻬﺎﯼ ﻗﺸﻨﮓ،ﺑﺪﻭﻥ

 

ﭘﺸﺘﻮﺍﻧﻪ،ﻣﺜﻞ ﺁﻭﯾﺨﺘﻦ  ﺑﻪ ﻃﻨﺎﺑﯽ ﭘﻮﺳﯿﺪﻩ ﺳﺖ !

 

ﯾﺎﺩ ﻣﯿﮕﯿﺮﯼ، ﻧﺰﺩﯾﮏ ﺗﺮﯾﻦ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻮ ﮔﺎﻫﯽ ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﻨﺪ

 

ﺩﻭﺭﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ

 

ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺕ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﻭﺯ ﻣﺒﺎﺩﺍ ﭘﺲ ﺍﻧﺪﺍﺯ

 

ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ که ﺑﺘﻮﺍﻧﯽ ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﺗﻤﺎﻣﺖ ﺭﺍ ﺑﻐﻞ ﮐﻨﯽ ﻭ ﺭﺍﻩ ﺑﯿﻮﻓﺘﯽ ﻭ

 

ﺑﺮﻭﯼ ﻭ ﺩﺭ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﻨﯿﺪﻩ ﻭ ﻓﻬﻤﯿﺪﻩ ﻧﻤﯿﺸﻮﯼ ﻧﻤﺎﻧﯽ !

 

ﯾﺎﺩ ﻣﯿﮕﯿﺮﯼ ﺩﯾﻮﺍﺭ ﺧﻮﺏ ﺳﺖ

 

ﺳﺎﯾﻪ ﺩﺭﺧﺖ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﺳﺖ

 

ﺍﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﺗﮑﯿﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﺍﺑﺪﯼ ﻧﯿﺴﺖ

 

ﯾﺎﺩ ﻣﯿﮕﯿﺮﯼ،ﺑﺮﻩ ﻧﺒﺎﺷﯽ ﮐﻪ ﮔﺮﮒ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺖ ...

 

ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭼﯿﻨﯽ ﺍﺣﺴﺎﺳﺖ ﺭﺍ ﺑﻨﺪ ﺑﺰﻧﯽ ﻭ ﺧﯿﺎﻁ ﺧﻮﺑﯽ

 

ﺷﻮﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﻟﺖ....

 

ﺍﻣﯿﺪ ﺭﺍ ﻫﺮ ﺷﺐ ﺑﻪ ﺟﺎ ﺭﺧﺘﯽ ﺗﺮﺩﯾﺪ ﺑﯿﺎﻭﯾﺰﯼ ﻭ ﺻﺒﺢ ﺑﻪ ﺗﻦ ﮐﻨﯽ.

 

ﺗﺎ ﻧﺸﮑﻨﯽ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺩﺕ ﺑﻤﺎﻧﯽ !

 

ﯾﺎﺩ ﻣﯿﮕﯿﺮﯼ،ﮐﻢ ﮐﻢ ﺧﻮﺩﺕ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ

 

ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺮﺍﻧﺒﻬﺎﯼ ﻫﺮ ﺁﺩﻣﯽ، ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻮﺩﺵ ﻫﺴﺖ.

[ چهارشنبه دوم مهر ۱۳۹۳ ] [ 13:16 ] [ سحر ] [ ]

سروش صحت

ﺩﻭﺳﺘﯽ ﺑﺎ ﺑﻌﻀﯽ ﺁﺩﻡ ﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﻧﻮﺷﯿﺪﻥ ﭼﺎﯼ ﮐﯿﺴﻪ ﺍﯾﺴﺖ .

ﻫﻮﻝ ﻫﻮﻟﮑﯽ ﻭ ﺩﻡ ﺩﺳﺘﯽ .

ﺑﺮﺍﯼ ﺭﻓﻊ ﺗﮑﻠﯿﻒ .

ﺍﻣﺎ ﺧﺴﺘﮕﯽ ﺍﺕ ﺭﺍ ﺭﻓﻊ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ .

ﺩﻝ ﺁﺩﻡ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ، ﺧﺎﻃﺮﻩ ﻧﻤﯽﺷﻮﺩ .

ﺩﻭﺳﺘﯽ ﺑﺎ ﺑﻌﻀﯽ ﺁﺩﻣﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﭼﺎﯼ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﺍﺳﺖ .

ﭘﺮ ﺍﺯ ﺭﻧﮓ ﻭ ﺑﻮ .

ﺍﯾﻦ ﺩﻭﺳﺘﯽ ﻫﺎ ﺟﺎﻥ ﻣﯽ ﺩﻫﻨﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﻫﺎﯼ ﺩﻡِ ﺩﺳﺘﯽ ...

ﺍﯾﻦ ﭼﺎﯼ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺭﯾﺰﯼ ﺩﺭ ﻓﻨﺠﺎﻥ ،

ﻣﯽ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﺷﮑﻼﺕ ﻓﻨﺪﻗﯽ ﻣﯽ ﺧﻮﺭﯼ ﻭ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ ﺗﺮﯾﻦ ﺁﺩﻡ ﺭﻭﯼ ﺯﻣﯿﻨﯽ .

ﻓﻘﻂ ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﯽ ﭼﺮﺍ ﺑﺎﻗﯽ ﭼﺎﯼ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺩﺭ ﻓﻨﺠﺎﻥ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﯾﮑﯽ

ﺩﻭ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﺭﻧﮓ ﻗﯿﺮ ... ﺳﯿﺎﻩ ...

ﺩﻭﺳﺘﯽ ﺑﺎ ﺑﻌﻀﯽ ﺁﺩﻡﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﻧﻮﺷﯿﺪﻥ ﭼﺎﯼ ﺳﺮﮔﻞ ﻻﻫﯿﺠﺎﻥ ﺍﺳﺖ.

ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺮﻡ ﺩﻡ ﺑﮑﺸﺪ .

ﺑﺎﯾﺪ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﺵ ﺭﺍ ﺑﮑﺸﯽ .

ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﻋﻄﺮ ﻭ ﺭﻧﮕﺶ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻤﺎﻧﯽ .

ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯽ .

ﺁﺭﺍﻡ ﺑﺎﺷﯽ ﻭ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﺶ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﮐﻨﯽ .

ﺑﺎﯾﺪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺮﯾﺰﯼ ﺩﺭ ﯾﮏ ﺍﺳﺘﮑﺎﻥ ﮐﻮﭼﮏ ﮐﻤﺮ ﺑﺎﺭﯾﮏ .

ﺧﻮﺏ ﻧﮕﺎﻫﺶ ﮐﻨﯽ .

ﻋﻄﺮ ﻣﻼﯾﻤﺶ ﺭﺍ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﮐﻨﯽ ﻭ ﺁﻫﺴﺘﻪ ، ﺟﺮﻋﻪ ﺟﺮﻋﻪ ﺑﻨﻮﺷﯽ ﺍﺵ ﻭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﯽ ...

[ دوشنبه بیست و چهارم شهریور ۱۳۹۳ ] [ 23:38 ] [ سحر ] [ ]

سووشون


آنقدر مدارا کرده ام که دیگر مدارا عادتم شده است !! وقتی خیلی نرم شدی همه تو را خم می کنند...


سیمین دانشور ـــ سووشون

[ دوشنبه پنجم اسفند ۱۳۹۲ ] [ 23:48 ] [ سحر ] [ ]

داستایوسفکی

من تصور می کنم بهترین تعریفی که می توان از انسان کرد این است :


انسان عبارتست از موجودی که به همه چیز عادت می کند !


داستایوفسکی ــــ خاطرات خانه مردگان

[ دوشنبه پنجم اسفند ۱۳۹۲ ] [ 23:44 ] [ سحر ] [ ]

کیم وو جونگ

 مردمانی که آرزو و هدف دارند،فقر


نمی شناسند،زیرا شخص به اندازه


هدفهایش ثروتمند است.


(کیم وو جونگ)

[ دوشنبه پنجم اسفند ۱۳۹۲ ] [ 23:40 ] [ سحر ] [ ]

جهان سوم....


این جغرافیا نیست که جهان سومی بودن را تعیین می‌کند. آدم‌ها هستندکه آن را می سازند


! جهان سوم جا نیست، شخص است. جهان سوم منم. جهان سوم تویی. جهان سوم طرز


تفکر ماست … نه آن مرزهایی که داخلش زندگی می‌کنیم ،


جهان سوم جاییست که مردمش جهان سومی فکر می کنند

[ دوشنبه پنجم اسفند ۱۳۹۲ ] [ 23:34 ] [ سحر ] [ ]

محرم92

عشق یعنی................
      گریه بر قبر حسین

[ پنجشنبه شانزدهم آبان ۱۳۹۲ ] [ 23:20 ] [ سحر ] [ ]