+ تاریخ جمعه چهاردهم مرداد 1390 ساعت 21:36 نویسنده سحر |

لطفا

درباره ی سایت رو بخونید بعد نظر بدید.

با تشکر+ تاریخ پنجشنبه سیزدهم مرداد 1390 ساعت 0:52 نویسنده سحر |

وقتی پرنده زنده است مورچه ها را ميخورد؛

و وقتی ميميرد مورچه ها او را!

زمانه و شرايط در هر لحظه ميتواند تغيير كند در زندگی...

هيچكس را تحقير يا آزار نكنيم...

شايد"امروز" قدرتمند باشيم اما يادمان باشد:

"زمان" از ما قدرتمندتر است!

يک درخت ميليونها چوب كبريت را ميسازد اما وقتی زمانش برسد؛

فقط يک چوب كبريت برای سوزاندن ميليونها درخت،كافيست!

"پس،

خوب باشيم؛

و

خوبی كنيم"

+ تاریخ دوشنبه بیست و چهارم آذر 1393 ساعت 14:18 نویسنده سحر |

ﺩﺭ ﺑﺎﺯﯼ ﺯﻧﺪﮔﯽ،

 

ﯾﺎﺩ ﻣﯿﮕﯿﺮﯼ،ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﺣﺮﻓﻬﺎﯼ ﻗﺸﻨﮓ،ﺑﺪﻭﻥ

 

ﭘﺸﺘﻮﺍﻧﻪ،ﻣﺜﻞ ﺁﻭﯾﺨﺘﻦ  ﺑﻪ ﻃﻨﺎﺑﯽ ﭘﻮﺳﯿﺪﻩ ﺳﺖ !

 

ﯾﺎﺩ ﻣﯿﮕﯿﺮﯼ، ﻧﺰﺩﯾﮏ ﺗﺮﯾﻦ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻮ ﮔﺎﻫﯽ ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﻨﺪ

 

ﺩﻭﺭﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ

 

ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺕ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﻭﺯ ﻣﺒﺎﺩﺍ ﭘﺲ ﺍﻧﺪﺍﺯ

 

ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ که ﺑﺘﻮﺍﻧﯽ ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﺗﻤﺎﻣﺖ ﺭﺍ ﺑﻐﻞ ﮐﻨﯽ ﻭ ﺭﺍﻩ ﺑﯿﻮﻓﺘﯽ ﻭ

 

ﺑﺮﻭﯼ ﻭ ﺩﺭ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﻨﯿﺪﻩ ﻭ ﻓﻬﻤﯿﺪﻩ ﻧﻤﯿﺸﻮﯼ ﻧﻤﺎﻧﯽ !

 

ﯾﺎﺩ ﻣﯿﮕﯿﺮﯼ ﺩﯾﻮﺍﺭ ﺧﻮﺏ ﺳﺖ

 

ﺳﺎﯾﻪ ﺩﺭﺧﺖ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﺳﺖ

 

ﺍﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﺗﮑﯿﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﺍﺑﺪﯼ ﻧﯿﺴﺖ

 

ﯾﺎﺩ ﻣﯿﮕﯿﺮﯼ،ﺑﺮﻩ ﻧﺒﺎﺷﯽ ﮐﻪ ﮔﺮﮒ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺖ ...

 

ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭼﯿﻨﯽ ﺍﺣﺴﺎﺳﺖ ﺭﺍ ﺑﻨﺪ ﺑﺰﻧﯽ ﻭ ﺧﯿﺎﻁ ﺧﻮﺑﯽ

 

ﺷﻮﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﻟﺖ....

 

ﺍﻣﯿﺪ ﺭﺍ ﻫﺮ ﺷﺐ ﺑﻪ ﺟﺎ ﺭﺧﺘﯽ ﺗﺮﺩﯾﺪ ﺑﯿﺎﻭﯾﺰﯼ ﻭ ﺻﺒﺢ ﺑﻪ ﺗﻦ ﮐﻨﯽ.

 

ﺗﺎ ﻧﺸﮑﻨﯽ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺩﺕ ﺑﻤﺎﻧﯽ !

 

ﯾﺎﺩ ﻣﯿﮕﯿﺮﯼ،ﮐﻢ ﮐﻢ ﺧﻮﺩﺕ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ

 

ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺮﺍﻧﺒﻬﺎﯼ ﻫﺮ ﺁﺩﻣﯽ، ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻮﺩﺵ ﻫﺴﺖ.

+ تاریخ چهارشنبه دوم مهر 1393 ساعت 13:16 نویسنده سحر |

ﺩﻭﺳﺘﯽ ﺑﺎ ﺑﻌﻀﯽ ﺁﺩﻡ ﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﻧﻮﺷﯿﺪﻥ ﭼﺎﯼ ﮐﯿﺴﻪ ﺍﯾﺴﺖ .

ﻫﻮﻝ ﻫﻮﻟﮑﯽ ﻭ ﺩﻡ ﺩﺳﺘﯽ .

ﺑﺮﺍﯼ ﺭﻓﻊ ﺗﮑﻠﯿﻒ .

ﺍﻣﺎ ﺧﺴﺘﮕﯽ ﺍﺕ ﺭﺍ ﺭﻓﻊ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ .

ﺩﻝ ﺁﺩﻡ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ، ﺧﺎﻃﺮﻩ ﻧﻤﯽﺷﻮﺩ .

ﺩﻭﺳﺘﯽ ﺑﺎ ﺑﻌﻀﯽ ﺁﺩﻣﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﭼﺎﯼ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﺍﺳﺖ .

ﭘﺮ ﺍﺯ ﺭﻧﮓ ﻭ ﺑﻮ .

ﺍﯾﻦ ﺩﻭﺳﺘﯽ ﻫﺎ ﺟﺎﻥ ﻣﯽ ﺩﻫﻨﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﻫﺎﯼ ﺩﻡِ ﺩﺳﺘﯽ ...

ﺍﯾﻦ ﭼﺎﯼ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺭﯾﺰﯼ ﺩﺭ ﻓﻨﺠﺎﻥ ،

ﻣﯽ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﺷﮑﻼﺕ ﻓﻨﺪﻗﯽ ﻣﯽ ﺧﻮﺭﯼ ﻭ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ ﺗﺮﯾﻦ ﺁﺩﻡ ﺭﻭﯼ ﺯﻣﯿﻨﯽ .

ﻓﻘﻂ ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﯽ ﭼﺮﺍ ﺑﺎﻗﯽ ﭼﺎﯼ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺩﺭ ﻓﻨﺠﺎﻥ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﯾﮑﯽ

ﺩﻭ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﺭﻧﮓ ﻗﯿﺮ ... ﺳﯿﺎﻩ ...

ﺩﻭﺳﺘﯽ ﺑﺎ ﺑﻌﻀﯽ ﺁﺩﻡﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﻧﻮﺷﯿﺪﻥ ﭼﺎﯼ ﺳﺮﮔﻞ ﻻﻫﯿﺠﺎﻥ ﺍﺳﺖ.

ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺮﻡ ﺩﻡ ﺑﮑﺸﺪ .

ﺑﺎﯾﺪ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﺵ ﺭﺍ ﺑﮑﺸﯽ .

ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﻋﻄﺮ ﻭ ﺭﻧﮕﺶ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻤﺎﻧﯽ .

ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯽ .

ﺁﺭﺍﻡ ﺑﺎﺷﯽ ﻭ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﺶ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﮐﻨﯽ .

ﺑﺎﯾﺪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺮﯾﺰﯼ ﺩﺭ ﯾﮏ ﺍﺳﺘﮑﺎﻥ ﮐﻮﭼﮏ ﮐﻤﺮ ﺑﺎﺭﯾﮏ .

ﺧﻮﺏ ﻧﮕﺎﻫﺶ ﮐﻨﯽ .

ﻋﻄﺮ ﻣﻼﯾﻤﺶ ﺭﺍ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﮐﻨﯽ ﻭ ﺁﻫﺴﺘﻪ ، ﺟﺮﻋﻪ ﺟﺮﻋﻪ ﺑﻨﻮﺷﯽ ﺍﺵ ﻭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﯽ ...

+ تاریخ دوشنبه بیست و چهارم شهریور 1393 ساعت 23:38 نویسنده سحر |


آنقدر مدارا کرده ام که دیگر مدارا عادتم شده است !! وقتی خیلی نرم شدی همه تو را خم می کنند...


سیمین دانشور ـــ سووشون

+ تاریخ دوشنبه پنجم اسفند 1392 ساعت 23:48 نویسنده سحر |

من تصور می کنم بهترین تعریفی که می توان از انسان کرد این است :


انسان عبارتست از موجودی که به همه چیز عادت می کند !


داستایوفسکی ــــ خاطرات خانه مردگان

+ تاریخ دوشنبه پنجم اسفند 1392 ساعت 23:44 نویسنده سحر |

 مردمانی که آرزو و هدف دارند،فقر


نمی شناسند،زیرا شخص به اندازه


هدفهایش ثروتمند است.


(کیم وو جونگ)

+ تاریخ دوشنبه پنجم اسفند 1392 ساعت 23:40 نویسنده سحر |


این جغرافیا نیست که جهان سومی بودن را تعیین می‌کند. آدم‌ها هستندکه آن را می سازند


! جهان سوم جا نیست، شخص است. جهان سوم منم. جهان سوم تویی. جهان سوم طرز


تفکر ماست … نه آن مرزهایی که داخلش زندگی می‌کنیم ،


جهان سوم جاییست که مردمش جهان سومی فکر می کنند

+ تاریخ دوشنبه پنجم اسفند 1392 ساعت 23:34 نویسنده سحر |

عشق یعنی................
      گریه بر قبر حسین

+ تاریخ پنجشنبه شانزدهم آبان 1392 ساعت 23:20 نویسنده سحر |
+ تاریخ شنبه شانزدهم شهریور 1392 ساعت 20:15 نویسنده سحر |

دختری زیبا بود اسیر پدری عیاش،که درآمدش فروش

شبانه دخترش بود!

دخترک روزی گریزان از منزل پدری نزد حاکم پناه گرفت و

قصه خود بازگو کرد. حاکم دختر را نزد زاهد شهر امانت

سپرد که در امان باشد اما جناب زاهد هم همان شب

اول دختر را ......... .


نیمه شب دختر نیمه برهنه به جنگل گریخت و چهار پسر

مست او را اطراف کلبه خود یافتند و پرسیدند با این

وضع، این زمان، در این سرما، اینجا چه میکنی!!!؟


دختر از ترس حیوانات بیشه و جانش گفت که آری پدرم

آن بود و زاهد از خیر حاکم چنان، بیپناه ماندم.


پسرها با کمی فکر و مکث و دیدن دختر نیمه برهنه او را

گفتن تو برو در منزل ما بخواب ما نیز میآییم.


دختر ترسان از اینکه با این چهار پسر مست تا صبح

چگونه بگذراند در کلبه خوابش برد.


صبح که بیدار شد دید بر زیر و برش چهار پوستین برای

حفظ سرما هست و چهار پسر بیرون کلبه از سرما

مردند!


باز گشت و بر در دروازه شهر داد زد که:

از قضا روزی اگر حاکم این شهر شدم،

 
خون صد شیخ به یک مست فدا خواهم کرد،

 وسط کعبه دو میخانه بنا خواهم کرد،


 تا نگویند مستان ز خدا بیخبرند
+ تاریخ سه شنبه بیست و هشتم خرداد 1392 ساعت 23:32 نویسنده سحر |

این واسه خانومایی که هنوز مادر نشدن:
به دنیا آمد تا دختر کسی شود ،
ازدواج کرد تا  همدم کسی شود ،

بچه دار شد تا مادر کسی شود ،

برای همه کسی شد. . .

اما خودش بیکس ماند . . .
روز زن مبارک

_______________________________________اینم واسه مادرای عزیز:


در آسمان آبی دلم، جایی برای ابرها نیستمادرم!دعایم کن که بادعایت،دلم خانه دردها نیست


                                       روز مادر مبارك


+ تاریخ چهارشنبه یازدهم اردیبهشت 1392 ساعت 14:8 نویسنده سحر |

زندگی، شاید شعر پدرم بود که خواند


چای مادر، که مرا گرم نمود


نان خواهر، که به ماهی ها داد


زندگی شاید آن لبخندی ست، که دریغش کردیم


زندگی زمزمه پاک حیات ست، میان دو سکوت


زندگی، خاطره آمدن و رفتن ماست


لحظه آمدن و رفتن ما، تنهایی ست


من دلم می خواهد


قدر این خاطره را دریابیم.سهراب سپهری


پ ن: به دلم نشست نوشتم براتون

پ ن: سیزده خوش بگذره


+ تاریخ دوشنبه دوازدهم فروردین 1392 ساعت 1:38 نویسنده سحر |


پروردگارا در این روزهای پایانی سال به خواب عزیزانم ارامش


به بیداریشان آسایش،به زندگیشان عافیت،به عشقشان ثبات،


به مهرشان وفا،به عمرشان عزت،به رزقشان برکت،


و به وجودشان صحت عطا بفرما


آمین


و


امید که سال جدید برایمان کرداری نیک گفتاری نیک پنداری نیک به ارمغان آورد


دوقدم مانده به خندیدن برگ


یک نفس مانده به ذوق گل سرخ


چشم درچشم بهاری دیگرتحفه ای یافت نکردم


که کنم هدیه تان یک سبدعاطفه دارم


همه ارزانیتان 


سال 1392 مبارک باد


http://www.persiancards.com/clips/view/norooz1


پ ن:عکسی رو که گذاشتم سفره ای که تو یه مسابقه چیدم امیدوارم خوشتون بیاد

پ ن:هر بدی خوبی دیدید تو سال جدید حلالمون کنید

پ ن:سر سفره دعام کنید بهترین آرزوها رو تو سال نو براتون دارم

پ ن:امید،اینکه سالی پر از خوشی پیش رو داشته باشید

پ ن:سال 1392 پیشاپیش مبارکـــــــــــــــ

+ تاریخ دوشنبه بیست و هشتم اسفند 1391 ساعت 14:23 نویسنده سحر |